Ústava a volby
Projevy
Články
Rozhovory
Tiskové konference
Program
Ústavní rozhodnutí
Legislativní činnost
Amnestie, milosti
Udělená vyznamenání
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Legislativní činnost 

Postavení prezidenta republiky v legislativnim procesu vyplývá z Ústavy České republiky.

Ve srovnání s pravomocemi kodifikovanými v předchozí Ústavě federálního Česko-Slovenska došlo od roku 1993 k významným změnám. Prezident republiky pozbyl právo zákonodárné iniciativy - tedy oprávnění podílet se na tvorbě zákonů od samého počátku a předkládat Parlamentu své vlastní zákonné návrhy.

Česká Ústava tak konstruuje pravomoci prezidenta republiky jako završení legislativního procesu. Po schválení v obou komorách Parlamentu jsou zákony postoupeny k podpisu prezidentu republiky. Prezident republiky má právo vrátit Poslanecké sněmovně přijatý zákon, s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen (čl. 50 odst. 1 Ústavy).

Důvody, které mohou prezidenta k tomuto kroku vést Ústava nespecifikuje. V praxi uplynulých let šlo jak o pochybnosti o souladu zákona s ústavním pořádkem či jeho legislativní kvalitě, tak o důvody charakteru věcného a politického.

Poslanecká sněmovna hlasuje o vráceném zákonu znovu. Veto prezidenta republiky je přehlasováno a zákon se stane součástí právního řádu, pokud ho v původním znění podpoří nadpoloviční většina všech poslanců (tedy 101). V opačném případě platí, že zákon nebyl přijat.

Zákony, ke kterým nemá prezident republiky výhrady, které by vedly k jejich vrácení Poslanecké sněmovně, podepisuje spolu s předsedou Poslanecké sněmovny a předsedou vlády (čl. 51 Ústavy).

Prezident republiky má dále právo podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení (čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy a § 64 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Rovněž prostřednictvím tohoto oprávnění může prezident republiky ovlivňovat kvalitu právního řádu.

Zákony vstupují v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.