Lidská práva
Evropa jako úkol
Severoatlantická aliance
Forum 2000
Globalizace
Češi a Němci
Tvář naší země
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Evropa jako úkol 
"Evropská unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na tom, že velcí a mocní rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že bude politicky integrovaným tělesem, uspořádaným na těsné mírové kooperaci, by neměla být zmařena. To je úkol pro celou Evropu."
Z rozhovoru pro Globe and Mail, Kanada, březen 1996


Poznámka editora

Prezident republiky Václav Havel se věnoval tématu nového evropského uspořádání po celou dobu svého prezidentského mandátu, od pádu totality a� po zavr�ení přípravy České republiky na členství v Evropské unii a ztělesňuje tak kontinuitu celého integračního procesu. V této době Česká republika (a předtím Česká a Slovenská Federativní Republika) sjednala a uzavřela Asociační dohodu (1991, respektive 1993), podala �ádost o členství v Evropské unii (1996), a zahájila přístupová jednání (1998). Václav Havel zastupoval Českou republiku na summitu Evropské rady v Lucemburku (prosinec 1997), kde bylo rozhodnuto o zahájení vstupních rozhovorů se �esti novými kandidátskými zeměmi, a byl pozván jako čestný host na summit Evropské rady v Kodani (prosinec 2002), kde byla uzavřena vstupní jednání a bylo dohodnuto přizvání nových členů do Evropské unie. Ve svých veřejných vystoupeních kladl důraz na témata z pohledu evropské integrace nadčasová. V nejvýznamněj�ích projevech, mezi ně� patří Cena Karla Velikého v Cáchách (1991 a 1996), Rada Evropy (1990 a 1993), Evropský parlament (1994 a 2000), francouzský senát (1999) a italský senát (2002) formuloval principy vztahující se k budoucnosti sjednocené Evropy, jejím hodnotovým základům a institucionálnímu uspořádání (například ústava EU či druhá komora parlamentu). V celoevropském politickém diskurzu se posléze staly důle�itými příspěvky do debat Konventu o budoucnosti Evropské unie.